Trang bị VGVD: Khiên Thất Truyền

Khiên Thất Truyền
  • + 240 Giáp phép
  • + 1200 Máu tối đa

[Sắc lạnh] Nội tại duy nhất:
Khi bị tấn công, kẻ tấn công sẽ bị giảm 40% tốc đánh và 10% tốc chạy trong 3s.

công thức

Đai Sức Mạnh Đai Sức Mạnh Giáp Bảo Hộ Giáp Bảo Hộ