Tổng Hợp và Việt Hóa Tướng Vương Giả Vinh Diệu – Honor of Kings 2024

Đại Tư Mệnh Đại Tư Mệnh Liêm Pha Liêm Pha Tiểu Kiều Tiểu Kiều Triệu Vân Triệu Vân Mạc Tử Mạc Tử Đát Kỷ Đát Kỷ Doanh Chính Doanh Chính Tôn Thượng Hương Tôn Thượng Hương Lỗ Ban Đệ Thất Lỗ Ban Đệ Thất Trang Chu Trang Chu Cao Tiệm Ly Cao Tiệm Ly A Kha A Kha Chung Vô Diệm Chung Vô Diệm Tôn Tẫn Tôn Tẫn Biển Thước Biển Thước Bạch Khởi Bạch Khởi Mị Nguyệt Mị Nguyệt Lữ Bố Lữ Bố Chu Du Chu Du Hạ Hầu Đôn Hạ Hầu Đôn Chân Cơ Chân Cơ Tào Tháo Tào Tháo Điển Vi Điển Vi Miyamoto Musashi Miyamoto Musashi Lý Bạch Lý Bạch Marco Polo Marco Polo Địch Nhân Kiệt Địch Nhân Kiệt Đạt Ma Đạt Ma Hạng Vũ Hạng Vũ Võ Tắc Thiên Võ Tắc Thiên Lão Phu Tử Lão Phu Tử Quan Vũ Quan Vũ Điêu Thuyền Điêu Thuyền Angela Angela Trình Giảo Kim Trình Giảo Kim Lộ Na Lộ Na Khương Tử Nha Khương Tử Nha Lưu Bang Lưu Bang Hàn Tín Hàn Tín Vương Chiêu Quân Vương Chiêu Quân Lan Lăng Vương Lan Lăng Vương Hoa Mộc Lan Hoa Mộc Lan Trương Lương Trương Lương Mai Shiranui Mai Shiranui Nakoruru Nakoruru Ukyo Tachibana Ukyo Tachibana Arthur Arthur Tôn Ngộ Không Tôn Ngộ Không Ngưu Ma Vương Ngưu Ma Vương Hậu Nghệ Hậu Nghệ Lưu Bị Lưu Bị Lý Nguyên Phương Lý Nguyên Phương Ngu Cơ Ngu Cơ Thành Cát Tư Hãn Thành Cát Tư Hãn Dương Tiễn Dương Tiễn Athena Athena Thái Ất Chân Nhân Thái Ất Chân Nhân Na Tra Na Tra Gia Cát Lượng Gia Cát Lượng Hoàng Trung Hoàng Trung Đại Kiều Đại Kiều Đông Hoàng Thái Nhất Đông Hoàng Thái Nhất Can Tương Mạc Tà Can Tương Mạc Tà Quỷ Cốc Tử Quỷ Cốc Tử Khải Khải Bách Lý Thủ Ước Bách Lý Thủ Ước Bách Lý Huyền Sách Bách Lý Huyền Sách Tô Liệt Tô Liệt Mộng Kỳ Mộng Kỳ Nữ Oa Nữ Oa Công Tôn Ly Công Tôn Ly Dương Ngọc Hoàn Dương Ngọc Hoàn Bùi Cầm Hổ Bùi Cầm Hổ Dịch Tinh Dịch Tinh Cuồng Thiết Cuồng Thiết Mễ Lai Mễ Lai Nguyên Ca Nguyên Ca Tôn Sách Tôn Sách Tư Mã Ý Tư Mã Ý Thuẫn Sơn Thuẫn Sơn Già La Già La Thẩm Mộng Khê Thẩm Mộng Khê Lý Tín Lý Tín Thượng Quan Uyển Nhi Thượng Quan Uyển Nhi Hằng Nga Hằng Nga Trư Bát Giới Trư Bát Giới Bàn Cổ Bàn Cổ Yao Yao Vân Trung Quân Vân Trung Quân Diệu Diệu Mã Siêu Mã Siêu Tây Thi Tây Thi Lỗ Ban Đại Sư Lỗ Ban Đại Sư Kính Kính Mông Điềm Mông Điềm A Cổ Đóa A Cổ Đóa Charlotte Charlotte Mông Nha Mông Nha Lan Lan Tư Không Chấn Tư Không Chấn Erin Erin Vân Anh Vân Anh Kim Thiền Kim Thiền Phi Phi Tang Khởi Tang Khởi Qua Á Qua Á Hải Nguyệt Hải Nguyệt Triệu Hoài Chân Triệu Hoài Chân Alessio Alessio Cơ Tiểu Mãn Cơ Tiểu Mãn Á Liên Á Liên Dolia Ca Khúc Nhân Ngư Dolia Hải Nặc Vương Giả Vinh Diệu Hải Nặc Tướng Ngao Ẩn Vương Giả Vinh Diệu Ngao Ẩn Lưu Thiện Lưu Thiện Chung Quỳ Chung Quỳ Thái Văn Cơ Thái Văn Cơ Minh Thế Ẩn Minh Thế Ẩn Trương Phi Trương Phi