Trang bị VGVD: Kiếm Hủy Diệt

Kiếm Hủy Diệt
  • +180 Công vật lý

[Hủy diệt] Nội tại duy nhất:
Khi máu của mục tiêu xuống dưới 50% sẽ chịu thêm 30% sát thương.

công thức

Kiếm Dài Kiếm Dài